เปิดทุกวัน 8:00 น. - 17.00 น

เวลาทำการ

Follow Us

ERA test

ERA TEST

ERA test ย่อมาจาก Endometrial receptivity analysis เป็นการตรวจประเมินเยื่อบุโพรงมดลูกเพื่อหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฝังตัวของตัวอ่อน ก่อนที่จะทำการย้ายตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรงมดลูก การตรวจนี้เป็นวิธีหนึ่งของ Personalizes embryo transfer เพื่อให้ได้ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการย้ายตัวอ่อนของแต่ละคน และมีการศึกษาว่าช่วยให้เกิดการตั้งครรภ์มากกว่า 70% ในการย้ายตัวอ่อนแต่ละครั้ง

อ้างอิงจากทฤษฎีที่ว่า ผู้หญิงส่วนใหญ่นั้นเยื่อบุโพรงมดลูกจะมีช่วงเวลาที่เหมาะสมให้ตัวอ่อนฝังตัว (Window of implantation) อยู่จำกัดในช่วงวันที่ 5 หลังจากการเริ่มใช้โปรเจสเตอโรน แต่ก็มีผู้หญิงประมาณ 30% ที่ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการฝังตัวนั้นเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากวันที่ 5หลังจากเริ่มใช้โปรเจสเตอโรน ทำให้ถึงแม้เราจะย้ายตัวอ่อนที่คุณภาพดีหรือเยื่อบุโพรงมดลูกมีความหนาที่เหมาะสม แต่ช่วงเวลาไม่เหมาะสมก็ไม่เกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมา

การตรวจ ERA นั้นจะต้องใช้เวลาในการตรวจประมาณ 1 รอบเดือน โดยจะเริ่มด้วยการกินยาเพื่อเตรียมเยื่อบุโพรงมดลูกเมื่อประจำเดือนมาเหมือนในขั้นตอนการย้ายตัวอ่อนปกติ และเมื่อเยื่อบุโพรงมดลูกหนาได้ที่ก็จะทำการเริ่มยาโปรเจสเตอโรนเป็นเวลา 5 วัน ก่อนที่จะทำการดูดเก็บเยื่อบุโพรงมดลูกเพื่อส่งตรวจหาการแสดงออกของยีน (gene expression) มากกว่า 200 ยีน ซึ่งเป็นยีนที่แสดงถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการย้ายตัวอ่อน

โดยการตรวจ ERA นั้นไม่จำเป็นต้องตรวจในผู้ที่จะทำการย้ายตัวอ่อนทุกคน แต่ผู้ที่เหมาะสมที่จะตรวจ ERA ก็คือ คนที่เคยย้ายตัวอ่อนที่มีคุณภาพดีแล้วไม่ตั้งครรภ์ ผู้ที่มีตัวอ่อนน้อยและต้องการความมั่นใจในช่วงเวลาย้ายตัวอ่อน

ติดต่อสอบถามหรือนัดหมายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ที่
VFC ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร
Hotline : 082-903-2035
Line : @vfccenter
อ่านบทความสุขภาพ : https://www.v-ivf.com/article/

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.