เปิดทุกวัน 8:00 น. - 17.00 น

เวลาทำการ

Follow Us

เช็กลิสต์การเตรียมตัวก่อนมีลูก สำหรับคู่แต่งงานใหม่

เช็กลิสต์การเตรียมตัวก่อนมีลูก
หลังแต่งงาน ิ่งที่คาดหวังของคู่รัทั้งหลาย็คือารมีลูก ดังนั้นารดูแลร่างาย และวางแผนทางารเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมำหรัารตั้งครรภ์จึงเป็นิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง วันนี้เรามาเช็ลิต์ารเตรียมตัว่อนมีลูกำหรับคู่แต่งงานใหม่ัน
  • วัยที่เหมาะม ช่วงวัยที่เหมาะมทีุ่ดต่ารตั้งครรภ์ คืออายุระหว่าง 21–30 ปี เพราะหาตั้งครรภ์ตอนอายุมาจะมีโอิดโรคแทรซ้อนในขณะตั้งครรภ์ได้ง่าย
  • ตรวจร่างาย เพื่อคัดรองความเี่ยงของโรคทางพันธุรรมต่าง ๆ
  • ทานรดโฟลิ (Folic acid) โดยให้ทานประมาณ 400 ไมโครรัมทุวัน เพื่อป้องันภาวะพิารแต่ำเนิดของทาร
  • งดบุหรี่และแอลอฮอล์ เพราะนอจาจะทำให้ตั้งครรภ์ยาแล้ว ยังเพิ่มโอแท้งได้อีด้วย
  • ารเงิน เตรียมภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น จึงควรจัดรรปัน่วนเงินให้ถูต้อง

อบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์วีเอฟซี VFC Hotline : 082-903-2035
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.