เปิดทุกวัน 8:00 น. - 17.00 น

เวลาทำการ

Follow Us

ตรวจ PGT-M การแบ่งเกรดโครโมโซมตัวอ่อนก่อนการฝังตัวอ่อน

รู้จักการตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อน หรือการตรวจ PGT-M

ตรวจ PGT-M การแบ่งเกรดโครโมโซมตัวอ่อนก่อนการฝังตัวอ่อน

การตรวจ PGT-M  คืออะไร?

การตรวจPGT-M  คือ การตรวจโครโมโซมตัวอ่อนเพื่อป้องกันการเกิดโรคทางพันธุกรรม เป็นการตรวจพันธุกรรมเพื่อดูความผิดปกติของตัวอ่อนในระดับยีน และนำมาวินิจฉัยความผิดปกติทางพันธุกรรมทั้งเฉพาะโรคใดโรคหนึ่งหรือหลายโรค เพื่อลดความเสี่ยงการถ่ายทอดโรคทางพันธุกรรมในกรณีที่พ่อแม่ทราบว่าตนเองหรือคนในครอบครัวเป็นพาหะ เช่น โรคธาลัสซีเมีย โรคฮีโมฟีเลีย เป็นต้น

 

ประโยชน์ของ  PGT-M

การคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อนช่วยป้องกันการเกิดโรคทางพันธุกรรมในทารกได้ ลดความเสี่ยงที่จะต้องยุติการตั้งครรภ์ และลดโอกาสที่ทารกจะเกิดมาพร้อมความผิดปกติทางพันธุกรรมซึ่งจะต้องได้รับการดูแลไปตลอดชีวิต เพราะการมีลูกที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมย่อมกระทบกับคุณพ่อคุณแม่โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลและเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษา เนื่องจากโรคทางพันธุกรรมไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ทำได้เพียงบรรเทาไม่ให้อาการรุนแรงขึ้นเท่านั้น

นอกจากจะกระทบกับคุณพ่อคุณแม่แล้ว ความผิดปกติทางพันธุกรรมยังเป็นปัญหาต่อตัวเด็กเองด้วย เพราะทารกจะได้รับความเสี่ยงตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เมื่อคลอดออกมาแล้วอาจมีอาการป่วยซึ่งหากไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที ก็อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ การตรวจคัดกรองนี้จึงเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี และยังช่วยตัดปัญหาโรคทางพันธุกรรมของครอบครัวให้หมดไปอีกด้วย

 

วิธีการตรวจ PGT-M

การตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อนจะใช้วิธีการดึงเซลล์ของตัวอ่อนเพียงเล็กน้อยออกมาวิเคราะห์ถึงระดับยีน โดยปัจจุบันสามารถทำได้ 2 ระยะ คือ เมื่อตัวอ่อนอายุได้ 3 วัน และเมื่อตัวอ่อนอายุได้ 5 วัน แต่การทำเมื่อตัวอ่อนระยะ 5 วัน จะทำให้มั่นใจว่าได้ตัวอ่อนที่แข็งแรงมากกว่า  ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเกรดคุณภาพตัวอ่อน จากนั้นจึงนำตัวอ่อนที่ตรวจแล้วว่าไม่มียีนที่เป็นโรค ย้ายกลับเข้าไปที่มดลูกของคุณแม่เพื่อให้การตั้งครรภ์สมบูรณ์

 

ใครบ้างที่ควรตรวจ PGT-M

การตรวจคัดกรองนี้ เหมาะกับผู้ที่เป็นโรคทางพันธุกรรมหรือเป็นพาหะโรคทางพันธุกรรม สำหรับคู่สมรสที่กำลังวางแผนครอบครัวและตั้งใจจะมีลูก ควรไปตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคต่าง ๆ ไว้จะดีที่สุด และหากพบว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นโรคหรือเป็นพาหะ ก็ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองโครโมโซมก่อนมีลูก เพื่อวางแผนเริ่มตั้งครรภ์อย่างถูกต้องและทำให้ลูกน้อยที่จะเกิดมาในอนาคตมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง หากต้องการวางแผนตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย สามารถติดต่อรับคำปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ที่ VFC Center โรงพยาบาลเวชธานี โทร.082-903-2035