เปิดทุกวัน 8:00 น. - 17.00 น

เวลาทำการ

+66 2734-0000
ติดตามเรา

การเก็บเชื้ออสุจิด้วยการผ่าตัด (Surgical Sperm Retrieval: SSR)

การเก็บเชื้ออสุจิด้วยการผ่าตัด (Surgical Sperm Retrieval: SSR)

 

การเก็บเชื้ออสุจิด้วยการผ่าตัด (Surgical Sperm Retrieval : SSR) หมายถึงการใช้เข็มดูดที่บริเวณท่อนำอสุจิส่วนต้นหรืออัณฑะ โดยอาจจะมีการเปิดแผลขนาดเล็กหรือใช้กล้องจุลทรรศน์ร่วมด้วยแล้วแต่กรณีโดยมีข้อบ่งชี้ในการทำ คือภาวะมีบุตรยากที่เกิดจากฝ่ายชายไม่มีเชื้ออสุจิ อาจจะเนื่องมาจากสาเหตุ

 1. การอุดตันของทางเดินอสุจิ (Obstructive Azoospermia)
 2. ไม่มีการอุดตันของทางเดินอสุจิ (Non-Obstuctive Azoospermia)

ขั้นตอนในการรักษา

 1. ทำความสะอาดอัณฑะและบริเวณโดยรอบด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อ
 2. ให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่และ/หรือร่วมกับการให้ยาระงับความรู้สึกระดับผ่านหลอดเลือด
 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนเฉพาะของแต่ละวิธีดังต่อไปน้ี
 • PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration) เป็นหัตถการที่ใช้เข็มขนาดเล็กเพื่อดูดที่บริเวณท่อนำอสุจิส่วนต้น (epididymis) เพื่อนำน้ำอสุจิไปหาเชื้อออสุจิ
 • TESE (Testicular Sperm Extraction) เป็นหัตถการที่เปิดแผลขนาดเล็กที่บริเวณถุงอัณฑะและอันฑะเพื่อนำเน้ือเยื่อ อัณฑะไปหาเชื้ออสุจิและ/หรือส่งตรวจทางพยาธิวิทยาและ/หรือแช่แข็งเพื่อเก็บไว้ใช้ในอนาคต
 • MESA (Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration) เป็นหัตถการที่เปิ ดแผลขนาดเล็กที่บริเวณถุงอัณฑะและใช้กล้องจุลทรรศน์ช่วยในการใชเ้ข็มขนาดเล็กดูดที่บริเวณท่อนำอสุจิส่วนต้น (epididymis) เพื่อนำน้ำอสุจิไปหาเชื้ออสุจิ
 • TESA (Testicular Sperm Aspiration) เป็นหัตถการที่ใช้เข็มดูดที่บริเวณอัณฑะ เพื่อนำเน้ือเยื่ออัณฑะไปหาเชื้อออสุจิและ/หรือส่งตรวจทางพยาธิวทิยาและ/หรือแช่แข็งเพื่อเก็บไว้ใช้ในอนาคต

อัตราความสำเร็จ

อัตราการสา เร็จข้ึนอยู่กับสาเหตุของการไม่มีเชื้ออสุจิแต่โดยเฉลี่ยประมาณ 20%

ความเสี่ยง

ความเสี่ยงการเก็บเชื้ออสุจิด้วยการผ่าตัดในขั้นตอนต่าง ๆ อาจมีความเสี่ยงหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนข้ึนได้แม้ว่าจะมีโอกาสเกิดข้ึนได้น้อยก็ตาม เช่น

 1. ความเสี่ยงจากการใช้ยาระงับความรู้สึก
 2.  ไข้หนาวสั่น
 3. การติดเชื้อที่แผลผ่าตัด
 4. เลือดออกที่แผลผ่าตัด
 5. เลือดคั่งในถุงอัณฑะ
 6. ปวดแผลผ่าตัดและอัณฑะ
 7. การบาดเจ็บต่ออัณฑะ
 8. อัณฑะเหี่ยวลีบ
 9. อันฑะะมีขนาดเล็กลงหรือสูญเสียการทำหน้าที่

 

Share