เปิดทุกวัน 8:00 น. - 17.00 น

เวลาทำการ

Follow Us

การเก็บอสุจิด้วยวิธี PESA, TESA TESE, และ MESA

คลินิกมีบุตรยาก V Fertility Center โดยโรงพยาบาลเวชธานี

การเก็บอสุจิด้วยวิธี PESA, TESA TESE, และ MESA

การเก็บเชื้ออสุจิจากลูกอัณฑะด้วยการผ่าตัด (Surgical Sperm Retrieval : SSR) หมายถึงการใช้เข็มดูดที่บริเวณท่อนำอสุจิส่วนต้นหรืออัณฑะ โดยอาจจะมีการเปิดแผลขนาดเล็กหรือใช้กล้องจุลทรรศน์ร่วมด้วยแล้วแต่กรณีโดยมีข้อบ่งชี้ในการทำ คือภาวะมีบุตรยากที่เกิดจากฝ่ายชายไม่มีเชื้ออสุจิ อาจจะเนื่องมาจากสาเหตุ

 1. การอุดตันของทางเดินอสุจิ (Obstructive Azoospermia)
 2. ไม่มีการอุดตันของทางเดินอสุจิ (Non-Obstuctive Azoospermia)

ขั้นตอนในการรักษา

 1. ทำความสะอาดอัณฑะและบริเวณโดยรอบด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อ
 2. ให้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่และ/หรือร่วมกับการให้ยาระงับความรู้สึกระดับผ่านหลอดเลือด
 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนเฉพาะของแต่ละวิธีดังต่อไปนี้ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นการเก็บอสุจิด้วยวิธี PESA, TESA, TESE, และ MESA
 • การเก็บเชื้ออสุจิด้วยวิธี PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration) เป็นหัตถการที่ใช้เข็มขนาดเล็กเพื่อดูดที่บริเวณท่อนำอสุจิส่วนต้น (epididymis) เพื่อนำน้ำอสุจิไปหาเชื้อออสุจิ
 • การทำ TESE (Testicular Sperm Extraction) เป็นหัตถการที่เปิดแผลขนาดเล็กที่บริเวณถุงอัณฑะและอันฑะเพื่อนำเนื้อเยื่ออัณฑะไปหาเชื้ออสุจิและ หรือส่งตรวจทางพยาธิวิทยา รวมทั้งสามารถแช่แข็งเพื่อเก็บไว้ใช้ในอนาคต
 • การทำ MESA (Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration) เป็นหัตถการที่เปิดแผลขนาดเล็กที่บริเวณถุงอัณฑะและใช้กล้องจุลทรรศน์ช่วยในการใชเ้ข็มขนาดเล็กดูดที่บริเวณท่อนำอสุจิส่วนต้น (epididymis) เพื่อนำน้ำอสุจิไปหาเชื้ออสุจิ
 • การทำ TESA (Testicular Sperm Aspiration) เป็นหัตถการที่ใช้เข็มดูดที่บริเวณอัณฑะ เพื่อนำเนื้อเยื่ออัณฑะไปหาเชื้อออสุจิและ/หรือส่งตรวจทางพยาธิวทิยา และสามารถแช่แข็งเพื่อเก็บไว้ใช้ในอนาคต

อัตราความสำเร็จ

ถึงแม้การเก็บเชื้ออสุจิจะมีราคาที่ไม่ถูกนัก แต่อัตราการสำเร็จก็ถือว่าสูงไม่น้อย ขึ้นอยู่กับสาเหตุของการไม่มีเชื้ออสุจิแต่โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 20% แน่นอนว่าการทำ PESA, TESA, TESE, และ MESA ราคาแตกต่างกันออกไป

ความเสี่ยง

การเก็บเชื้ออสุจิด้วยการผ่าตัดในขั้นตอนต่าง ๆ ถึงแม้จะมีโอกาสไม่มากนัก แต่ก็อาจมีความเสี่ยงหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนดังต่อไปนี้ได้เช่นกัน

 1. ความเสี่ยงจากการใช้ยาระงับความรู้สึก
 2.  ไข้หนาวสั่น
 3. การติดเชื้อที่แผลผ่าตัด
 4. เลือดออกที่แผลผ่าตัด
 5. เลือดคั่งในถุงอัณฑะ
 6. ปวดแผลผ่าตัดและอัณฑะ
 7. การบาดเจ็บต่ออัณฑะ
 8. อัณฑะเหี่ยวลีบ
 9. อันฑะะมีขนาดเล็กลงหรือสูญเสียการทำหน้าที่