เปิดทุกวัน 8:00 น. - 17.00 น

เวลาทำการ

Follow Us

 
นพ.วรวัฒน์ ศิริปุณย์ ศูนย์ผู้มีบุตรยาก VFC Center

นพ.วรวัฒน์ ศิริปุณย์

สูติ-นรีเวชวิทยา - เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

การศึกษา

พ.ศ. 2557 การฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

พ.ศ. 2554 การฝึกอบรมด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2500 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, มหาวิทยาลัยมหิดล

แพทย์ของเรา

mkd-team-image
พญ.วนากานต์ สิงหเสนา
สูติ-นรีเวชวิทยา - เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
mkd-team-image
พญ.ศรมน ทรงวีรธรรม
สูติ-นรีเวชวิทยา - เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.